قوانین بازاریابی

قوانین بازاریابی

1- رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و آیین نامه مربوط به آن در بستر مبادلات الکترونیک بر عهده ی بازاریاب خواهد بود .

2- بازاریاب از کالا هایی که تبلیغ یا فروش انها در اینترنت مجاز می باشد آگاه بوده و در چهارچوب تبلیغات قانونی در فضای قانون تجارت الکترونیک فعالیت خواهد داشت هرگونه تبلیغات وی مبتنی بر واقعیت و قابل اثبات و بی طرفانه خواهد بود .

3- هرگونه اطلاعات بازاریاب از مشتری و نیز فروشگاه شهر پروژه و تامین کنندگان کالاها محرمانه تلقی شده ، بازاریاب حق انتشار آنها را نخواهد داشت .

5- بازاریاب مکلف به حفظ حقوق خریداران و نیز تامین کنندگان در چهار چوب قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود .

6- هیچگونه رابطه استخدامی فیمابین فروشگاه شهر پروژه و بازاریاب ایجاد نشده و این توافق خارج از شمول قانون کار می باشد .

7- تخلف از هر یک از این بند ها یا قوانین و مقررات مربوطه یا شکایت خریدارن محصولات حق فسخ یک جانبه این توافق را به فروشگاه شهر پروژه داده و آدرس بازاریاب مسدود خواهد شد.

8- حداقل هزینه برای پرداخت کمیسیون بازاریابان 50000 ریال می باشد .

در صورت تمایل به شروع کار بازاریابی پروژه ها و مقالات شهر پروژه ، لازم است کلیه بند های فوق را مطالعه نموده و با علم و آگاهی از قوانین و با اختیار کامل، کلیه مفاد و تعهدات ناشی از آن را قبول نمایید.